VÆRDIER

Social Økonomisk Virksomhed

Arena Midt er registreret som en socialøkonomisk virksomhed.

En socialøkonomisk virksomhed er kendetegnet ved at en stor del af et eventuelt overskud, geninvesteres i virksomheden, med det formål at skabe yderligere vækst og derigennem beskæftigelse.
Som socialøkonomisk virksomhed er vi optagede af at bidrage til at flere fra kanten af arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse.
Vi har således indarbejdet i vores strategi at en del af vores medarbejdere, skal være ansat i fleks eller skånejob, og vi arbejder konsekvent på at skabe vækst i vores virksomhed, til gavn for flere mennesker der måtte have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.
Vi er optagede af at skabe en sund socialøkonomisk virksomhed, der er bæredygtig i sig selv.
Når du handler hos os, er du med til at støtte op om tilblivelsen af fleks og skånejob, til gavn for den enkelte og for samfundet generelt.
Hos os går virksomhedsdrift og socialt ansvar hånd i hånd!

FN’s 17 Verdensmål

Verdens bedste Hverdag

Arena Midt støtter op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Der kan ikke sættes spørgsmålstegn ved, at alle 17 verdensmål er vigtige, og sammen skal vi trække et læs for at forbedre de sociale, økonomiske udfordringer i verden. Vi tror vi på, at alle kan være med til at gøre en forskel ved at yde deres bidrag ud fra egne midler, muligheder og mål. Som socialøkonomisk virksomhed med sport og kultur som kerneprodukter har vi især fokus på de mål, der er med til skabe social og kulturel værdi og vækst.

Vores tilgang til FN’s Verdensmål beskriver vi i rammestrategien “Verdens bedste Hverdag”, hvor vi har udvalgt fire verdensmål, som vi specielt vil fokusere og arbejde med i Arena Midt. Vi har lagt vægt på at udvælge mål, som er relevante, giver mening, kan mestres, er realistiske os giver værd – for os og andre. Strategien og de fire mål er vores dagsorden for forandring og udtrykker den retning, den ramme og det fællessprog, som skal bringe os videre frem mod målet i 2030.

Verdens bedste Hverdag
• Mål 3 Sundhed og Trivsel
• Mål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
• Mål 11 Bæredygtige lokalsamfund og byer
• Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion


Mål 3
Sundhed og Trivsel
”Vi understøtter et godt og sundt liv for alle, men med særligt fokus på børn, unge og ældre”

Verdensmål 3 handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Som sport- og kulturhus falder det os helt naturligt at sikre rammer og tilbud der fremmer sundhed og et aktivt liv med motion, bevægelse og fællesskab som de centrale omdrejningspunkter. Vi rammerne og ressourcerne til at tilbyde og opfordrer til samvær og aktivitet.

I Arena Midt udfolder vi det ved at:
• Vores haller, lokaler, faciliteter og Danhostel hytter er røgfrie og vi arbejder på fællesområder uden
tobaksrøg
• Tilbyde motionstilbud og friluftsaktiviteter til brugere, personale og gæster via Arena Motion
• Omlægge varesalg fra køkken og café til mere sunde kosttilbud.
• Inddrage Arena Parken og Krabbes Grønne Ring som del af vores tilbud inden for motion og
sundhed.


Mål 8
Anstændige jobs og økonomisk vækst
”Vi understøtter et godt og sundt liv for alle, men med særligt fokus på børn, unge og ældre”

Verdensmål 8 handler om sikre anstændigt arbejde til alle, inklusion og bæredygtighed og samtidig fremme fuld og produktiv beskæftigelse. Med status som socialøkonomisk virksomhed har Arena Midt et særligt ansvar ift. at skabe resultater, hvor social og økonomisk vækst går hånd i hånd og understøtter hinanden.

I Arena Midt udfolder vi det ved at:
• Skabe gode rammer for ansattes muligheder for opgaveløsning, læring og udvikling
• Ansætte mennesker med særlige behov og udvise rummelighed i arbejdsstyrken i Arena Midt
• Kvalificere personalet til forskellige arbejdsprocesser
• Arbejde tæt sammen med kommunen og jobcenter om rekruttering, beskæftigelse og uddannelse
• Vi stiller os til rådighed for jobprøvning og erhvervspraktik

Mål 11
Bæredygtige lokalsamfund og byer
”Vi dyrker samspil, hvor alle har fod på bolden og spiller hinanden gode”

Verdensmål 11 handler om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Som lokalområdets største institution inden for idræt og kultur har Arena Midt en særlig forpligtelse til at være til at sikrer rammer og tilbud der fremmer sundhed og et aktivt liv med motion, bevægelse og fællesskab som de centrale omdrejningspunkter. Men det er ikke nok vi selv gør det, og gør tingene inden for egne ramme. Når vi skal leve op til Verdensmål 11 skal vi have alle i spil. Arena Midt kan meget på egen hånd, men sammen kan understøtte og løfte endnu mere. Vi skal evne at række ud, løfte og knytte bånd.

I Arena Midt udfolder vi det ved at:
• Tilbyde og udvikle aktiviteter, der fremmer medborgerskab og socialt fællesskab, og bruge disse som greb til udvikling af et bæredygtigt lokalsamfund.
• Indgå samarbejde med lokale aktører og invitere til fælles handling. Hvis muligt, stille vi gerne faciliteter gratis til rådighed for lokale aktører, når det sker i partnerskab med Arena Midt eller tjener almengyldige formål der fremmer Kjellerup drevet af en bred kreds af byens aktører.
• Dyrke partnerskaber med virksomheder og institutioner, hvor fælles handling og ansvar er i fokus
• Huske på, at fællesskaber er noget vi skaber sammen
• Understøtte lokale initiativer og ikke lade os ikke begrænse af vores egen matrikel
• Bestræber os på at handle lokalt og bruge lokale erhvervsdrivende i videst mulige omfang

Mål 12
Ansvarlig forbrug og produktion
”Vi værner om naturen og miljøet”

Verdensmål nr. 12 handler om bl.a. om at sikre en bæredygtig fremtid ved at ændre vores ressourceforbrug og produktion.
Arena Midt er et hus, der er i aktivt fra morgen til aften, alle ugens dage, hele året rundt. Og med Danhostel hytterne er vi i drift hele døgnet. Hver dag håndterer og forbruger i en lang række ressourcer, som er med til at huset rammer driftsmæssigt i gang. Hertil kommer forbrug og produktion af materialer og varer, som er rettet mod brugerne af Arena Midt – fx ift. markedsføring og varesalg fra Terrasse Caféen.

I Arena Midt udfolder vi det ved at:
• Natur og miljø tænkes ind i alle beslutningsprocesser
• Bæredygtighed indgår i alle beslutninger vedrørende indkøb og produktion
• El- og vandforbrug samt affaldssortering mv optimeres løbende
• Opfordre vores gæster til at spare på vand og ressourcer
• Håndtere alle forbrugsstoffer, kemikalier og spildprodukter på en miljømæssig forsvarlig måde.
• Reducere madspil og anvende evt. overskyede mad som en ressource via samarbejde med lokale aftagere inden for det sociale og frivillige område