Ordensreglement

Det er brugernes og lejernes ansvar at sætte sig ind i Arena Midts ordensreglement og benytte faciliteterne i overensstemmelse hermed.

– Brug af Arena Midts lokaler må kun finde sted efter aftale og træning må kun finde sted i de lokaler, der er booket og anvist i forhold til formålet. Boldspil er kun tilladt i hallerne.

– Haller, omklædningsrum, lokaler med mere skal altid afleveres i samme stand, som de blev modtaget.

– Mødelokaler skal efter endt brug fremstå renholdte, ryddelige og præsentable.

– Brugere og lejere er erstatningspligtige efter de almindelige erstatningsretslige regler.

– Hallernes gulve må under idrætstræning kun betrædes med rent fodtøj, der er beregnet til
indendørs brug.

– Det er forbudt at anvende sko med afsmittende såler på hallens gulve. Der må ikke anvendes harpiks i andre lokaler end Hal A med mindre, andet er aftalt med Arena Midt

– Arena Midt er et røgfrit center, og rygning er strengt forbudt, herunder brug af e-cigaretter

– Hunde og husdyr er ikke tilladt i Arena Midt, og det er forbudt at anvende løbehjul, rulleskøjter, skateboard og lignende i Arena Midt

– Flasker, glas og andet service, der kan splintre, må ikke medtages i haller og omklædningsrum.

– Drikke- og madvarer skal købes i Terrasse Caféen. Undtagelser kræver særlig tilladelse. Caféen vil være åben ved turneringskampe og stævner. Ellers kan automaterne benyttes.

– Der må ikke fotograferes og/eller filmes i omklædningsrummene.

– Papir og affald skal anbringes i de dertil anbragte affaldskurve. Er affaldskurvene fyldte, kontaktes personalet.

– Værdigenstande, tøj og lignende opbevares i lokaler eller skabe på eget ansvar. Ved glemte sager rettes henvendelse til Arena Midt. Arena Midt forpligter sig ikke til at opbevare glemte sager.

– Lejere, brugere og gæster skal udvise almindelig god opførsel i Arena Midt og vise hensyn overfor andre.

– Råbende, støjende og voldelig adfærd er strengt forbudt.

– Enhver lejer, herunder foreninger med medlemmer samt deres publikum og gæster, skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra Arena Midts personale. Såfremt en sådan anvisning IKKE bliver fuldt, har personalet ret til, uden forudgående advarsel, at forbyde såvel enkeltpersoner som foreninger adgang til Arena Midt

– Arena Midt er videoovervåget. Dokumentation kan videregives til politiet såfremt det bliver aktuelt.

– Brugere, gæster og lejere der overtræder ordensreglementet kan uden videre bortvises og få forbud mod at vise sig i Arena Midt.